Ba chỉ cuộn nấm không sốt/ có sốt

Ba chỉ cuộn nấm không sốt/ có sốt

165.000 VND
Ba chỉ cuộn nấm không sốt 145,000 VNĐ
Ba chỉ cuộn nấm có sốt 165,000 VNĐ