Ba chỉ bò không sốt/ có sốt

Ba chỉ bò không sốt/ có sốt

165.000 VND
Ba chỉ bò không sốt 145,000 VNĐ
Ba chỉ bò có sốt 165,000 VNĐ